Psykologiska perspektiv och tillämpningsområden

KURSPLAN PSY 2B

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Fördjupning i några psykologiska perspektiv, t ex kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi
  • Psykologiska tillämpningsområden som är relevanta för elevernas utbildning, t ex idrottspsykologi, ekonomisk psykologi, kulturorienterad psykologi, trafikpsykologi, teknisk psykologi, arbets- och organisationspsykologi, miljöpsykologi, rättspsykologi, genusrelaterad psykologi, ekologisk psykologi, kundpsykologi, mediepsykologi, familjepsykologi och pedagogisk psykologi.
  • Tillämpning av psykologiska teorier och modeller samt experiment och observationer.

Fördjupning arbetsgång:

  • Utgå från en frågeställning.
  • Välj psykologiska teorier eller modeller som kan hjälpa dig att besvara din frågeställning.
  • Pröva din frågeställning med hjälp av observation eller experiment.
  • Genomför observation eller experiment.
  • Resonera om resultatet och dra slutsatser.

LÄNKAR
Natur & Kulturs Psykologilexikon

TIDSKRIFTER
Modern Psykologi

Motivation och emotion – beteendets drivkrafter
Motivations- och emotionspsykologin studerar vad som får människor att känna, fatta beslut och handla. Vi styrs till stor del av biologiska behov av mat, dryck, sömn och sex; behov som motiverar oss att agera. Motivationen hänger intimt samman med våra starka känslor, emotioner, något som i hög grad påverkar våra livsval.

Kognitionspsykologi – Hur vi uppfattar och förstår vår omvärld
När din blick löper över de första raderna i en text plockar minnet blixtsnabbt fram den kunskap du behöver för att förstå en skrift. För ett ögonblick kanske du distraheras av tanken på en person du råkade träffa tidigare idag. Du kan utan problem föreställa dig situationen, hur personen såg ut och vad ni pratade om. Du lovade visst att ringa när du kom hem. Efter ett par sekunders tvekan bestämmer du dig för att läsa vidare. Om att lösa problem, resonera, lära känna världen genom sinnen. Om tankar och kunskapsprocessen.

Utvecklingspsykologi – Individens utveckling i ett livsperspektiv
Det är inte bara ansiktet och kroppen som förändras när man blir äldre. Människans utveckling från spädbarn, via ungdomsår och medelålder till ålderdomen är en fascinerande livslång utveckling. Flera utvecklingspsykologer har försökt dela in människans liv i olika stadier eller ”årstider”. Från födseln fram till tonåren verkar indelningen vara lätt att åstadkomma, svårare är det att kategorisera den vuxna människans liv.

Personlighetspsykologi – Att förstå individen
En människas personlighet är unik, den utmärker en individ och skiljer henne från andra människor. Allteftersom en människas personlighet utvecklas och mognar blir denna individualitet tydlig. Vad påverkar en persons självkänsla, mod och ångestbenägenhet? Vad styr hennes behov och värderingar? Fokus på det individuella, personliga i människors sätt att fungera. De psykologiska skillnaderna mellan människor.

Familjepsykologi
Handlar om allt som rör familjen och dess medlemmar. Hur påverkas vi av vår familjetillhörighet när det kommer till identitet och trygghet? Hur kommunicerar föräldrar med sina barn och vad anser de vara viktigt i deras uppfostran?

Hälsopsykologi
Handlar om kroppslig hälsa och ohälsa. Att med psykologisk kunskap bidra till förståelse av hur hälsa bibehålls och ohälsa uppkommer. Hälsopsykologen menar att den biomedicinska tradition som karakteriserar västerländsk somatisk (koppslig) sjukvård behöver kompletteras med psykologisk teori och metod. Allt fler inser att det är rimligt.

Rättspsykologi
En ensam kriminalpolis sitter och tummar på en brottsanmälan. Månadens fjärde sexuella ofredande, det andra i anslutning till badplatsen. Kan det röra sig om en och samma gärningsman? För att komma gärningsmannen på spåren har hon talat med barnen, förhört vittnen och tagit fram underlag för en gärningsmannaprofil. I alla steg av utredningen har hon haft nytta av grundläggande rättspsykologiska kunskaper. Används i sammanhang som polisiära, juridiska och kriminologiska sammanhang. Man studerar den rättsliga arenans aktörer dvs man intresserar sig för offer, vittnen, gärningsmän, poliser och jurister. Exempelvis vittnespsykologi, lögnens psykologi, juridiskt beslutsfattande, gärningsmannaprofilering, diagnostik och behandling av gärningsmän samt brottsofferarbete.

Pedagogisk psykologi
Den som har följt arbetet i en skolsal under en lektion märker hur olika eleverna är. Trots olikheterna sitter de i samma klassrum och arbetar med likartade uppgifter. En del har ännu inte riktigt lärt sig att läsa och skriva. Några barn förefaller kanske oroliga och omogna och läraren kan ha stora problem med att få dem att delta i arbetet. Att förstå elever, Det kan finnas kognitiva, sociala, emotionella skillnader mellan elever.

Arbetspsykologi
En majoritet av alla vuxna ägnar större delen av sin vakna vardag åt arbete. Arbetet är den enskilda mänskliga aktivitet som tar överlägset mest tid och kraft. Denna arbetets dominerande roll i våra liv är naturligtvis ekonomiskt motiverad, men arbetets värde går långt utöver dess betydelse för vår försörjning.

Organisationspsykologi
Om organisationer och ledarskap. Vilka sätt finns det att organisera en verksamhet och hur påverkar de individernas insatser i dem?

Teknisk psykologi
Kan man föreställa sig en mänsklig tillvaro utan teknik? En kulturs utveckling bestäms i hög grad av nivån på dess teknologi – kärnkraft och datorer ger förutsättningar för ett annat samhälle än vad redskap av sten förmår. Men tekniska landvinningar handlar inte bara om utökning av människans fysiska kapacitet utan också om redskap för att stödja mentala processer.

Miljöpsykologi
Alla påverkas vi av ljud, solljus, belysning, temperatur och lukter. Hur kan vi utnyttja denna kunskap då vi planerar bostäder, skolor, vård- och utemiljöer? Hur påverkas vår arbetsinsats av de olika faktorerna i skola och på arbete?

Ekologisk psykologi
För att få ett hållbart samhälle behöver människorna i det arbeta med siktet inställt på en utveckling som ger möjlighet till det. Ekologiskt tänkande står i motsats till det ”traditionella” och ekonomiska aspekter kan skapa konflikter mellan de båda. Hur ska man nå ut med budskapet om ekologiskt tänkande? Hur reagerar och tänker människor om det ekologiska jämfört med det ”traditionella”? Varför handlar inte fler ekologiskt?

Ekonomisk psykologi
För att kunna förstå och förklara samhälleliga förlopp är det av vikta att veta på vilka grunder människor fattar beslut, och vilket underlag de har för sina ställningstaganden. Är människan verkligen rationell på det sätt som förutsätts i ekonomiska teorier? Man undersöker hur beteenden påverkas av – och påverkar faktorer som vanligen uppfattas som ekonomiska, såsom utbud, efterfrågan och prisbild. Ekonomisk psykologi har betydelse för många vardagliga situationer. Företag på en marknadsekonomi har intresse av att veta hur man mest effektivt påverkar människor med annonsering och reklam. Banker och statliga organ har intresse av att veta vad som påverkar människors benägenhet att ex låna, spara och köpa försäkringar. Vilka faktorer bestämmer hur människor upplever ekonomiska risker (ex stigande boräntor)? Handlar även om frågor som rör politik och moral. Hur påverkar man t ex människors attityder till att betala skatt?

Mediepsykologi
Hur människan påverkas av medier och hur företag kan påverka ”konsumenter” genom media.

Kundpsykologi
Företag och organisationer vill påverka människor och vinna marknadsandelar och arbetar efter strategier som kan få dem att sälja mer och öka kundkretsen. Hur fungerar kundkontakt? Hur kan kundkontakt öka försäljningen? Hur agerar vi som kunder när vi är ute i butiker eller handlar på nätet?

Psykologi och samhällsplanering
Alla människor ställs någon gång inför en valsituation där man tvingas välja mellan vad som är bra för en själv, och vad som är bra för andra. I ett demokratiskt samhälle bygger själva värdegrunden på att alla ska få en rättvis del av de gemensamma resurserna. Hur får man då människor att prioritera detta allmänintresse framför egenintresset? Om att människor underordnar sig lagar, förordningar, betalar skatt, följer trafikregler, sorterar sopor, och mycket annat. Konflikter mellan individuella önskningar och samhälleliga krav. Om hur samhällsmedborgare värderar, bidrar till och nyttjar resurser som barnomsorg, utbildning, sjukvård, bostäder, fritidsanläggningar, vattentäkter och vägar.

Trafikpsykologi
Hur beter vi oss i trafiken? Hur rättar vi oss efter lagar och regler? Vad ska man tänka på när man planerar trafik och kommunikation i samhället?

Kulturorienterad psykologi
Om mångkultur i samhället.

Genusperspektiv på psykologi
Kön och könstillhörighet är betydelsefulla när vi gör vår vardagstillvaro psykologiskt begriplig. Att det är så beror bland annat på att et inte går att vara bara människa, utan kön: vi kan helt enkelt inte låta bli att uppleva både oss själva och människor i vår omgivning genom de ”könsglasögon” som vår egen och andras könstillhörighet ikläder oss. Genusforskare inom psykologin studerar bland annat hur kön och könstillhörighet får individuell psykologisk betydelse, hur samhälleliga ojämlikheten påverkar människor psykologiskt, hur psykologiska teorier och tillämpningar bidrar till att befästa eller förändra traditionella föreställningar om kvinnor och män.

Idrottspsykologi
Idrottspsykologer inriktar sig på sådant som mental träning, motivation och prestation men även sådant som grupprocesser och ledarskap är intressant.

Socialpsykologi – människan som samhällsvarelse
Att påverkas av andra individer.

Klinisk psykologi
Om psykisk ohälsa, orsaker, diagnoser, och behandling.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s